Regulamin serwisu | Academic Singles (2023)

(Ostatnia zmiana w dniu 10.01.2023)

Ogólne Warunki Świadczenia Usługi Academic Singles określają zasady korzystania z serwisu Academic Singles (zwanego dalej „Serwisem Academic Singles"), obsługiwanego przez spółkę be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, L-1351 Luksemburg, zwaną dalej „Academic Singles".

Z chwilą zarejestrowania w Serwisie Academic Singles Klient oświadcza i zapewnia, że przeczytał i zaakceptował Warunki ogólne. Warunki ogólne stanowią tym samym integralną część umowy.

Warunki ogólne obowiązują wszystkich klientów, również tych, którzy korzystają z Serwisu Academic Singles poza terytorium Polski.

Uwaga: nie obsługujemy klientów rezydujących w Luksemburgu. Jeżeli jesteś rezydentem Luksemburga, nie możesz się zarejestrować w tej usłudze. Klauzule Warunków Ogólnych 13. (3), 2. (6), 8. (3), 8. (1), 9. (2) §4 nie mają już zastosowania do klientów rezydujących w Luksemburgu.

Korzystać z Serwisu Academic Singles mogą osoby, które ukończyły 18 lat.

1. Przedmiot umowy

(1) Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Klientem a Serwisem Academic Singles mogą być zarówno świadczenia nieodpłatne, jak i odpłatne. Rejestracja w Serwisie Academic Singles jest bezpłatna, dodatkowo płatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Klienta po uiszczeniu stosownej opłaty. Przed skorzystaniem ze świadczenia odpłatnego Klient informowany jest, że dane świadczenie jest odpłatne oraz jaki jest jego koszt. Serwis Academic Singles oferuje Klientowi między innymi następujące świadczenia (patrz również punkt 3. „Serwis Academic Singles oraz zakres świadczeń"):

 • Wykonanie testu osobowości;
 • Opracowanie indywidualnego wyniku testu w oparciu o dane, które Klient podał w ramach testu osobowości. Klient poznaje wówczas nie tylko przetworzone informacje na swój temat, otrzymuje również opis swojego idealnego partnera;
 • Wprowadzenie Klienta do bazy danych Serwisu be2 S.à.r.l. oraz zarządzanie danymi;
 • Umożliwienie kontaktu z innymi Klientami Serwisu be2 S.à.r.l. .

(2) Przedmiotem umowy pomiędzy Klientem a Serwisem Academic Singles nie jest ani kojarzenie małżeństw, ani pośrednictwo matrymonialne, ani aktywność zorientowana na bezpośrednie ustanowienie związku partnerskiego lub małżeństwa.

(3) Serwis Academic Singles oferuje swoje usługi wyłącznie w celach prywatnych. Rejestrując się do Serwisu Academic Singles Klient zobowiązuje się wykorzystywać Serwis Academic Singles wyłącznie do celów prywatnych, a nie zarobkowych lub zawodowych.

(4) Do korzystania z Serwisu Academic Singles niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

2. Korzystanie z Serwisu Academic Singles oraz zawarcie umowy

(1) Korzystanie z Serwisu Academic Singles wymaga rejestracji. Podczas rejestracji Klient wybiera nazwę użytkownika, pod którą widoczny będzie dla innych klientów Serwisu Academic Singles, oraz hasło osobiste. Podany adres e-mail służy wyłącznie kontaktowaniu się Serwisu Academic Singles z Klientem i nie jest przekazywany innym Klientom Serwisu Academic Singles.

(2) Rejestrując się Klient akceptuje niniejsze Warunki ogólne oraz oświadcza, że jest pełnoletni, tzn. że ukończył 18 lat.

(3) Umowa pomiędzy Klientem a Serwisem Academic Singles zostaje zawarta z chwilą zarejestrowania się Klienta. Umowy tej dotyczą niniejsze Ogólne Warunki. Rejestracja jest bezpłatna.

(4) W momencie zamówienia odpłatnego świadczenia zarejestrowany Klient uzyskuje tzw. „członkostwo Premium", do którego także zastosowanie mają Warunki ogólne. Klient informowany jest o odpłatności świadczenia oraz o obowiązujących cenach i warunkach zapłaty. Umowa dotycząca odpłatnych świadczeń zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Klienta obowiązku zapłaty na stronie internetowej Serwisu Academic Singles poprzez kliknięcie pola akceptacji.

(5) Klient oświadcza, że dane podane podczas rejestracji, zamówienia oraz zapłaty są prawdziwe.

(6) Academic Singles ma prawo zablokować dostęp do serwisu, jeżeli klient korzysta z serwisu i/lub strony internetowej naruszając przepisy prawne; naruszając jedno lub więcej praw osób trzecich lub też łamie obowiązujące obecnie obowiązki klienta - szczegóły patrz dalej. 6. Obowiązki Klienta. Blokada dostępu lub usunięcie konta ze wskazanych powyżej przyczyn nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za zamówione świadczenie. W przypadku ciężkiego naruszenia przez Klienta postanowień Warunków ogólnych lub umowy, Serwis Academic Singles zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości do (350,00 EUR). Żądanie przez Serwis Academic Singles odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne.

3. Serwis Academic Singles oraz zakres świadczeń

(1) Świadczenie usług przez Serwis Academic Singles rozpoczyna się z chwilą rejestracji od testu osobowości. Test ten składa się z szeregu pytań psychologicznych, na które Klient udziela odpowiedzi.

(2) W oparciu o odpowiedzi Klienta Serwis Academic Singles sporządza indywidualny wynik testu Klienta w formie elektronicznej. Wynik testu przekazywany jest Klientowi.

(Video) How to create a website SEO audit? Showing the most important elements on a living organism!

(3) Odpowiedzi Klienta, wynik testu sporządzony w oparciu o odpowiedzi Klienta oraz dalsze dane osobowe wprowadzane są do bazy danych Serwisu be2 S.à.r.l. i tam są porównywane z danymi innych Klientów Serwisu be2 S.à.r.l.. Porównanie następuje na podstawie algorytmu matematycznego (operacji obliczeniowej), umożliwiającego określenie zgodności dwóch profili Klientów.

(4) Jako wynik porównania danych Klienta z danymi innych Klientów Serwisu Academic Singles, Klient otrzymuje listę tych Klientów, którzy najbardziej do niego pasują, w formie profili skróconych.

(5) Klient może wówczas skontaktować się z zaproponowanymi mu innymi Klientami Serwisu Academic Singles. Bezpośredni kontakt pomiędzy Klientami Serwisu Academic Singles możliwy jest dopiero w przypadku wzajemnej zgody Klientów. Taka wzajemna zgoda może zostać uzyskana w ten sposób, że dany Klient prześle swójprofil skrócony do wybranych przez siebie Klientów (tzw. „nawiązanie kontaktu"). Drugi Klient może wówczas zadecydować, czy chce odpowiedzieć czy nie. Nawiązanie kontaktu w rozumieniu Warunków Ogólnych następuje również wówczas, gdy Klient przystaje na propozycje kontaktu ze strony innego Klienta. Komunikacja pomiędzy Klientami następuje za pośrednictwem wewnętrznego systemu komunikacyjnego Serwisu Academic Singles. W niektórych krajach funkcja czatu wideo jest dostępna dla użytkowników premium.

(6) Możliwość nawiązywania kontaktów oraz przekazywania wiadomości jest odpłatna, o ile podczas zawierania umowy nie uzgodniono inaczej.

(7) Możliwość nawiązywania kontaktów oraz przekazywania wiadomości w wewnętrznym systemie komunikacyjnym Serwisu Academic Singles każdy Klient nabywa po uiszczeniu stosownej opłaty. Usługa ta świadczona jest przez czas określony np. trzy, sześć miesięcy (tzw. „czas trwania umowy").

Przez miesiąc należy rozumieć nie miesiąc kalendarzowy, tylko okres od określonego dnia danego miesiąca do analogicznego dnia następnego miesiąca (np. od 15 lutego do 15 marca). Jeśli w przypadku ustalanego wg miesięcy terminu w ostatnim miesiącu brakuje dnia właściwego dla upływu terminu, wówczas termin kończy się wraz z upływem ostatniego dnia tego miesiąca (np. trzymiesięczny termin, liczony od dn. 30 listopada, kończy się dn. 28 lutego następnego roku).

(8) Przed uzyskaniem dostępu do świadczeń odpłatnych Klient wyraźnie informowany jest o istniejącym obowiązku zapłaty. Przypadające koszty, zakres świadczeń oraz obowiązujące warunki zapłaty wyjaśniane są w ramach procedury zamawiania danego odpłatnego świadczenia.

(9) Serwis Academic Singles nie gwarantuje, że podane przez Klientów dane są prawdziwe.

Serwis Academic Singles nie gwarantuje, że w trakcie obowiązywania umowy dojdzie do wzajemnie skutecznego nawiązania kontaktu.

(10) Zasadniczo, usługa świadczona przez Academic Singles dostępna jest 24/7. Dostępność szacuje się na 99.5% w ujęciu rocznym. Powyższa wartość nie obejmuje przerw związanych z konserwacją lub aktualizacją oprogramowania lub spowodowanych czynnikami, które nie są zależne od Academic Singles, jak niedostępność usług internetowych z winy osób trzecich lub z powodu siły wyższej. Academic Singles zaleca swoim klientom korzystanie z najnowszej (przeglądarki) technologii oraz zastosowanie odpowiednich ustawień przeglądarki (aktywacja Java script, cookies oraz pop-ups) dla lepszego użytkowania Academic Singles. W przypadku stosowania nieaktualnej lub niestandardowej technologii, Academic Singles nie może zagwarantować prawidłowego działania wszystkich usług i funkcji.

(11) Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie treści przesłane przez niego do serwisu Academic Singles są dostępne do wglądu przez wszystkich klientów z jego listy polecanych kontaktów. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy inni klienci zarejestrowali się w serwisie prowadzonym przez be2 S.à.r.l. czy za pośrednictwem innych stron internetowych/aplikacji czy partnerów współpracujących z be2 S.à.r.l.. W ten sposób klienci mogą czerpać korzyści z centralnej bazy prowadzonej przez be2 S.à.r.l. w stosunku do usług, które są dostępne za pośrednictwem różnych domen i serwisów internetowych/aplikacji , widząc tych użytkowników w kontaktach rekomendowanych.

4. Wzajemne powiadomienia dokonywane przez Klienta i Serwis Academic Singles

(1) Wiadomości z Academic Singles do klienta są wysyłane za pośrednictwem ekranów wyświetlanych po „Zalogowaniu”, tj. Kiedy klient wprowadził swoją nazwę użytkownikai hasło, lub na adres e-mail podany przez klienta podczas rejestracji lub aktualnie przechowywany przez klienta w jego profilu.

(2) Wiadomości od Klienta do Serwisu Academic Singles przesyłane są pocztą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie Academic Singles (np. [emailprotected]), listem lub faksem. W przypadku kontaktu z Academic Singles listownie lub faksem, w celu unikalnej autoryzacji i ochrony przed nadużyciem, absolutnie konieczne jest, aby Klient podał przynajmniej swój adres e-mail zarejestrowany w serwisie Academic Singles, kraj, w którym korzysta z usług Academic Singles oraz nazwę użytkownika w korespondencji z Academic Singles. W przypadku kontaktowania się z Academic Singles za pomocą poczty elektronicznej, w celu autoryzacji i ochrony przed nadużyciem, absolutnie konieczne jest, aby wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez Klienta do Academic Singles były wysyłane z adresu e-mail podanego przez Klienta podczas rejestracji lub obecnie przechowywanego przez Klienta w jego profilu.

5. Odpowiedzialność cywilna Serwisu Academic Singles

(1) Serwis Academic Singles nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa za materiały i dane przekazywane i publikowane na łamach Serwisu Academic Singles przez Klientów oraz za ich prawdziwość, rzetelność i autentyczność. Serwis Academic Singles nie odpowiada za poprawność danych podanych przez Klientów Serwisu Academic Singles w teście osobowości. Serwis Academic Singles nie odpowiada tym samym również za prawidłowość sporządzonego wyniku testu oraz porównania profili Klientów, gdyż sporządzenie wyniku testu oraz porównanie profili Klientów następuje w oparciu o podane dane. Jeżeli dowiemy się o tym, że klient narusza przepisy prawne; narusza jedno lub więcej praw osób trzecich lub też narusza obowiązujące obecnie zobowiązania klienta określone w punkcie 6, wówczas zastosowanie znajduje punkt 2.6.

(2) Bezpośrednie podjęcie kontaktu pomiędzy Klientami Serwisu Academic Singles następuje wyłącznie za obopólną zgodą (patrz punkt 3 „Serwis Academic Singles oraz zakres świadczeń"). Serwis Academic Singles nie ponosi tym samym odpowiedzialności, jeśli w okresie obowiązywania umowy nie zostanie podjęty żaden kontakt. Serwis Academic Singles dokłada natomiast wszelkich starań w zakresie pośrednictwa w kontaktach pomiędzy Klientami Serwisu Academic Singles poprzez zapewnienie odpowiednich warunków technicznych. Serwis Academic Singles nie odpowiada za zdarzenia, które mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Klientami, którzy poznali się za pośrednictwem Serwisu Academic Singles.

(3) Serwis Academic Singles nie odpowiada za nadużywanie przez innych danych i informacji, gdyż mimo wyraźnego zakazu (patrz punkt 6 „Obowiązki Klienta") Klienci mogą korzystać z Serwisu Academic Singles z naruszeniem prawa. Serwis Academic Singles nie odpowiada tym samym również w przypadkach, gdy informacje, które Klient sam udostępnił osobie trzeciej, wykorzystywane są przez osobę trzecią w sposób bezprawny.

(4) Academic Singles nie gwarantuje, że serwis będzie działał bez zarzutu przez cały czas, tzn. że będzie nieustannie dostępny bez żadnych zakłóceń. W szczególności Academic Singles nie odpowiada za usterki sprzętu technicznego ani za jakość dostępu do usług z powodu działania siły wyższej lub zdarzeń będących poza kontrolą Academic Singles (np. awarii sieci komunikacyjnych).

(5) Academic Singles nie odpowiada za bezprawne pozyskanie danych osobowych klienta przez osoby trzecie, np. w formie dostępu do bazy danych przez hakerów.

(6) Za straty inne niż wynikające z w/w przyczyn Academic Singles będzie odpowiadać tylko w przypadkach zamierzonego lub rażącego zaniedbania ze strony swego kierownictwa, pracowników lub wykonawców, a odpowiedzialność taka jest proporcjonalna do innych powodów, które przyczyniły się do powstania straty.

(7) Academic Singles odpowiada tylko za nieznaczne zaniedbanie w przypadku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu lub w przypadku, gdy naruszył istotne zobowiązania umowne. Odpowiedzialność w tym drugim przypadku jest ograniczona do przewidywalnych, bezpośrednich strat typowych dla tego rodzaju stosunku umownego.

(Video) Webinarium - Increase the competences of a leader thanks to ITIL4

(8) Odpowiedzialność kontraktowa jest poza tym wykluczona.

6. Obowiązki Klienta

(1) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie podane przez siebie dane. Zapewnia on, że podane przez niego dane są prawdziwe. Klient zobowiązuje się nie przekazywać danych osób trzecich jako własnych. Podawanie fałszywych danych narusza postanowienia umowy oraz Warunków Ogólnych i może wiązać się z podjęciem przez Serwis Academic Singles stosownych kroków prawnych.

Klient zobowiązuje się do utrzymywania danych podanych w Serwisie Academic Singles, w szczególności danych kontaktowych oraz danych płatniczych, w stanie zaktualizowanym.

Serwis Academic Singles uprawniony jest do sprawdzania treści profilu, w tym zamieszczanych zdjęć, pod względem ich zgodności z prawem, Warunkami ogólnymi oraz umową. Serwis be 2 uprawniony jest do odrzucania, zmiany, a nawet usuwania treści danych.

(2) Klient nie powinien podawać informacji, które nie są od niego wyraźnie wymagane. Dotyczy to w szczególności nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, adresu strony internetowej, numeru telefonu, faksu.

(3) Klient zobowiązany jest do poufnego traktowania danych (w szczególności nazwisk, adresów zamieszkania, adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów oraz faksów) dotyczących poczty elektronicznej, wiadomości i powiadomień otrzymywanych od innych Klientów Serwisu Academic Singles oraz do nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody osoby, której one dotyczą. Przekazywanie danych osób niebędących Klientami Serwisu Academic Singles jest zabronione. Obejmuje to w szczególności korzystanie z funkcji czatu wideo, która jest dostępna w niektórych krajach w ramach Konta Premium.

(4) Klient zapewnia, że nie będzie prowadził działalności komercyjnej za pośrednictwem Serwisu Academic Singles oraz zobowiązuje się do nieprzesyłania innym Klientom Serwisu Academic Singles wiadomości w celach innych niż osobista komunikacja. W szczególności Klient nie będzie reklamować ani oferować towarów lub usług. Klient zobowiązuje się ponadto do nierozsyłania tzw. „spamów" itp. Obejmuje to w szczególności korzystanie z funkcji czatu wideo, która jest dostępna w niektórych krajach w ramach Konta Premium.

(5) Klient zobowiązuje się, że nie będzie korzystać z Serwisu Academic Singles w celu (obejmuje to w szczególności korzystanie z funkcji czatu wideo, która jest dostępna w niektórych krajach w ramach Konta Premium):

 • rozsyłania materiałów szkalujących, gorszących, pornograficznych lub sprzecznych z prawem;
 • grożenia, nękania, zniesławiania itp.;
 • obiecywania, lub żądania świadczeń pieniężnych;
 • naruszania praw osób trzecich.

Klient zobowiązuje się ponadto do:

 • niewprowadzania do Serwisu Academic Singles danych zawierających wirusy (zainfekowanego oprogramowania);
 • niewprowadzania do Serwisu Academic Singles danych zawierających oprogramowanie lub inne materiały chronione prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej, chyba że Klient jest posiadaczem danego prawa lub posiada konieczną zgodę posiadacza prawa do korzystania z oprogramowania lub materiałów;
 • niekorzystania z Serwisu Academic Singles w sposób mogący negatywnie wpływać na dostępność oferty Serwisu Academic Singles dla innych Klientów;
 • nieingerowania w system komputerowy innych Klientów, w tym w szczególności do niepodejmowania bezprawnych działań związanych z pocztą elektroniczną innych Klientów.

(6) Naruszenie przez Klienta jednego ze wskazanych powyżej obowiązków może prowadzić do wypowiedzenia stosunku umownego przez Serwis Academic Singles, co związane jest z natychmiastowym zablokowaniem dostępu do Serwisu Academic Singles. Wszelkie roszczenia ze strony Serwisu Academic Singles względem Klienta pozostają aktualne (patrz punkt 2 „Korzystanie z Serwisu Academic Singles oraz zawarcie umowy"(6)).

(7) Jeżeli Klient wykorzysta dane znajdujące się w Serwisie Academic Singles do celów komercyjnych, Serwis Academic Singles może żądać zapłaty kary umownej w wysokości (2.500,- EUR) za każde pojedyncze naruszenie. Żądanie przez Serwis Academic Singles odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne.

(8) Klient zobowiązuje się zwolnić Serwis Academic Singles z wszelkich skutków powództw, roszczeń o odszkodowanie, strat i należności, które powstaną w związku z jego zarejestrowaniem się w Serwisie Academic Singles i korzystaniem z niego. Klient zwalnia Serwis Academic Singles w z wszelkiej odpowiedzialności cywilnej oraz z wszelkich zobowiązań i szkód, które mogą wyniknąć na skutek roszczeń powstałych z powodu pomówienia lub znieważenia, oraz naruszenia praw innych Klientów.

(9) Klient winien odbierać napływające do niego wiadomości i odpowiadać na nie regularnie i w razie potrzeby archiwizować je na własnym komputerze lub innym nośniku danych.

Serwis Academic Singles uprawniony jest, bez zgody i zawiadomienia Klienta do usuwania zapisanych na koncie Klienta wiadomości po upływie dwunastu (12) miesięcy od wysłania lub odebrania wiadomości przez Klienta.

Serwis Academic Singles uprawniony jest, bez zgody i powiadomienia Klienta, do usunięcia konta Klienta, który nie korzysta z bezpłatnego Serwisu be2 S.à.r.l. przez okres przynajmniej sześciu (6) miesięcy. Działanie to służy po pierwsze ochronie danych Klienta, gdyż Serwis Academic Singles przyjmuje, że po upływie tego terminu Klient nie jest już zainteresowany przechowywaniem jego danych, po drugie działanie to służy oczyszczeniu bazy danych Serwisu be2 S.à.r.l. z nieaktywnych Klientów, co równoznaczne jest z poprawą jakości oferowanej usługi.

7. Informacje dotyczące ochrony danych, przetwarzania danych oraz cookies

Nasza ochrona danych osobowych możesz znaleźć tutaj: https://www.academic-singles.pl/info/ochrona-danych-osobowych

8. Wypowiedzenie umowy, przedłużenie umowy oraz wstrzymanie świadczenia usługi

(1) Wypowiedzenie umowy

Klient może zawrzeć z Serwisem Academic Singles umowę o charakterze odpłatnym (umowa odpłatna) oraz umowę o charakterze nieodpłatnym (umowa nieodpłatna). Umowa nieodpłatna powstaje z chwilą rejestracji Klienta w Serwisie Academic Singles.

Klient jest w każdej chwili uprawniony do wypowiedzenia umowy nieodpłatnej bez podania przyczyny. Wypowiedzenie członkostwa następuje poprzez kliknięcie łącza „Usuń profil" w menu „Ustawienia" na stronie internetowej Serwisu Academic Singles.

(Video) Synology 2021 — Data Backup

Serwis Academic Singles uprawniony jest do wypowiedzenia nieodpłatnej umowy z terminem wypowiedzenia 14 dni. Niezależnie od powyższego Serwis Academic Singles jest w każdej chwili uprawniony do wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w niniejszych Warunkach ogólnych oraz umowie.

Wypowiedzenie odpłatnej umowy (tzw. „członkostwa Premium") musi nastąpić co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed upływem danego okresu umownego chyba, że Serwis Academic Singles wskaże inny termin (patrz ustęp 2 niniejszego punktu „Przedłużenie umowy").

Academic Singles chce zapewnić swoim Klientom łatwą procedurę wypowiedzenia umowy. Klient może wypowiedzieć umowę na parę sposobów: w odpowiedniej sekcji w "ustawieniach" na profilu użytkownika lub kilkając tutaj (i postępując zgodnie z instrukcją zakończenia subskrypcji Konta Premium). Dodatkowo Klient może również skorzystać z którychkolwiek podanych poniżej danych kontaktowych i wysłać do nas wyraźną, pisemną i podpisaną deklarację. Aby wykluczyć wszelkie niepożądane działania i pomyłki, Klient musi podać w deklaracji swoje imię i nazwisko, kraj, w którym korzysta z serwisu Academic Singles oraz adres e-mail zarejestrowany w serwisie Academic Singles. Wszystkie informacje muszą zastać napisane wyraźnie (DRUKOWANYMI LITERAMI). Wypowiedzenie umowy można wysłać do nas w formie załącznika pocztą elektroniczną ([emailprotected]), listownie (be2 S.à.r.l., , 13 rue du Commerce, L-1351 Luksemburg, Luksemburg, ) lub faksem (+48 (22) 485 34 72).

Informacja : Umowa odpłatna nie może zostać wypowiedziana poprzez zwykłe usunięcie profilu. Usunięcie profilu w przypadku świadczenia odpłatnego nie powoduje rozwiązania stosunku umownego. Usuwając profil Klient rezygnuje jedynie z korzystania z już opłaconego świadczenia. Oznacza to, że Klient nie otrzyma zwrotu dokonanej zapłaty.

Przez pisemne wypowiedzenie rozumie się także przesłanie wiadomości poprzez email oraz faks na adres wskazany w niniejszych Warunkach ogólnych, w sposób w nich wskazany.

(2) Przedłużenie umowy

Umowa o wykonywanie odpłatnej usługi przedłużana jest automatycznie o okres uzgodniony w zamówieniu (np. 3, 6 względnie maksymalnie 12 miesięcy), o ile Klient nie wypowie umowy pisemnie co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed upływem danego okresu umownego - chyba, że uzgodniony został inny termin - podając imię i nazwisko, kraj, w którym korzysta on z Serwisu Academic Singles, zarejestrowany w Serwisie Academic Singles adres e-mail. Patrz ustęp 1 niniejszego punktu „Wypowiedzenie umowy", akapit „Wypowiedzenie odpłatnej umowy".

W przypadku abonamentu próbnego, akcji reklamowych itp. mogą zachodzić odstępstwa od tej reguły. W każdym przypadku Klient informowany jest o okresie trwania abonamentu próbnego, możliwości jego wypowiedzenia oraz jego ewentualnym automatycznym przedłużeniu.

Przy zamawianiu odpłatnego świadczenia Klient informowany jest w momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia o okresie trwania umowy, dacie rozpoczęcia obowiązywania umowy.

Academic Singles poinformuje Użytkownika poprzez wiadomość email, przesłaną na adres email podany podczas rejestracji o zbliżającym się przedłużeniu abonamentu, przed jego przedłużeniem.

(3) Zaprzestanie usług

Serwis Academic Singles ma prawo zaprzestać częściowo lub całkowicie świadczenia oferowanych usług. Academic Singles poinformuje klienta o planowanym ustaniu usługi i jego zakresie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed częściowym lub całkowitym ustaniem usługi.

Klienci, którzy zapłacili, ale nie wykorzystali jeszcze w pełni swoich uprawnień do korzystania z serwisu Academic Singles w chwili zatrzymania usług, otrzymają proporcjonalny zwrot należności za niewykorzystane uprawnienia.

9. Reklamacja, opóźnienie w zapłacie

(1) Wszelkie reklamacje Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub pisemnie na podane poniżej adresy:

be2 S.à.r.l. Serwis Klienta Academic Singles 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg

lub Faks: +48 (22) 485 34 72 lub E-mail: [emailprotected]

(2) Zarzuty względem wysokości pobranych z konta lub wskazanych w fakturze kosztów Klient winien zgłosić do Serwisu Academic Singles i uzasadnić (na przykład błąd obliczeniowy) w formie pisemnej w terminie sześciu (6) tygodni od pobrania z konta kwestionowanych kosztów lub otrzymania faktury.

W przypadku uprawnionego zarzutu dochodzona suma jest Klientowi zwracana lub oferowane jest przedłużenie wykonywania odpłatnego świadczenia („członkostwa Premium"). Przedłużenie wykonywania świadczenia odpowiada proporcjonalnie okresowi, do którego Klient wniósł uprawniony zarzut.

Klient ma ponadto prawo wyznaczyć Serwisowi Academic Singles termin pięciu dni roboczych na przywrócenie prawidłowego wykonywania świadczenia. Jeśli przyczyna reklamacji nie zostanie usunięta po upływie tego terminu, Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy. Zwrot niewykorzystanego salda następuje zgodnie z punktem 8 „Wypowiedzenie umowy, przedłużenie umowy oraz wstrzymanie świadczenia usługi", ustęp 1.

Nieistotne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu nie uprawniają do wnoszenia reklamacji. Nieistotne utrudnienie w korzystaniu z odpłatnego świadczenia zachodzi wówczas, gdy okres, w którym Klient nie może korzystać z odpłatnego świadczenia, nie przekracza dwóch następujących po sobie dni.

Serwis Academic Singles zastrzega sobie prawo egzekwowania od Klienta w ramach ustawowych możliwości kosztów powstałych na skutek wykonania płatności za pośrednictwem karty kredytowej z naruszeniem przepisów prawa.

(Video) NIEPOKONANI - TO ONA | Official Video |

10. Prawa autorskie

(1) Wszelkie prawa do należących do Serwisu Academic Singles programów, procedur, treści oprogramowania, technologii, marek, nazw handlowych, wynalazków, materiałów oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej będących częścią Serwisu Academic Singles przysługują wyłącznie Serwisowi Academic Singles. Korzystanie z wszelkich programów i zawartych w nich treści, materiałów oraz marek i nazw handlowych dopuszczalne jest wyłącznie do celów wskazanych w niniejszych Warunkach ogólnych. Powielanie należących do Serwisu Academic Singles programów, świadczeń, procedur, oprogramowania, technologii, marek, nazw handlowych, wynalazków oraz materiałów jest niedopuszczalne, o ile nie jest wyraźnie dozwolone przez Serwis Academic Singles.

(2) Academic Singles jest zarejestrowanym w wielu krajach świata znakiem towarowym spółki.

11. Prawo do odstąpienia od umowy, Informacja na temat wykonania prawa do odstąpienia od umowy

Informacja na temat wykonania prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu czternastu dni.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

W celu dokonania odstąpienia od umowy, należy przesłać nam be2 S.à.r.l., Obsługa klienta/Odstąpienie, 13 rue du Commerce, L-1351 Luksemburg (Faks: +48 (22) 485 34 72, E-mail: [emailprotected]) wyraźne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą, faksem lub e-mailem) o decyzji o odstąpieniu od umowy. Klient może w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy (https://www.academic-singles.pl/info/wzor-formularza-odstapienia-od-umowy), jednak nie jest to obligatoryjne.

W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy poinformowanie o wykonaniu prawa do odstąpienia przed upływem tego terminu.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż oferowana przez nas, najtańsza dostawa standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas informacji o Państwa odstąpieniu od umowy. Do zwrotu płatności wykorzystany zostanie ten sam sposób płatności, z wykorzystaniem którego dokonano pierwotnej transakcji, o ile wyraźnie nie uzgodniono innego sposobu. Jednak w żadnym przypadku w związku ze zwrotem płatności nie zostaną pobrane opłaty.

Jeśli zostaliśmy zobowiązani do rozpoczęcia świadczenia usług w okresie do odstąpienia od umowy, wówczas zobowiązują się Państwo do uiszczenia opłaty za usługi wykonane do momentu poinformowania o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy, proporcjonalnie od całego zakresu przewidzianego w umowie za świadczenie usług.

12. Zmiana Warunków ogólnych

(1) Warunki Ogólne zawarte w Regulaminie mogą ulegać zmianom w przypadku, gdy nie mają one wpływu na zasadnicze postanowienia dotyczące stosunku umownego i że taka zmiana jest konieczna w celu adaptacji kwestii nieprzewidzianych w chwili zawierania umowy, a które w znaczący sposób naruszyłyby równowagę stosunku umownego, gdyby pozostały nieuwzględnione. "Zasadnicze postanowienia" to w szczególności takie, które odnoszą się do typu i zakresu uzgodnionych umownie usług i ich czasu trwania, włącznie z postanowieniami regulującymi ich zakończenie. Dalsze modyfikacje lub uzupełnienia Regulaminu mogą mieć miejsce, jeżeli jest to konieczne w celu rozwiązania trudności związanych z realizacją umowy, spowodowanych przez luki wynikłe po zawarciu umowy. W szczególności może to mieć miejsce, gdy zmianom ulega prawodawstwo i gdy ma to wpływ na jeden lub więcej punktów Regulaminu .

(2) Specyfikacje dotyczące usług mogą ulec zmianie, jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba, pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują obiektywnie mniej korzystnej sytuacji klienta (np. konieczność serwisowania lub ulepszenia funkcjonalności serwisu) niż powodowały ją specyfikacje usług obowiązujące w chwili zawierania umowy i nie różnią się one w zasadniczy sposób od wcześniejszych specyfikacji. Uzasadniona potrzeba dokonania zmian zachodzi wówczas, gdy na rynku dostępne są innowacje techniczne lub, gdy osoby trzecie, od których Academic Singles uzyskuje zaawansowane usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, zmieniają zakres swoich świadczeń.

(3) Klient musi zostać poinformowany o zmianach w Regulaminie oraz w specyfikacjach usług zgodnie z paragrafem 12. (1) i (2) co najmniej sześć (6) tygodni przed ich wejściem w życie. W chwili ich wejścia w życie klient powinien mieć specjalne prawo do zakończenia umowy. Jeżeli klient nie zakończy umowy na piśmie w ciągu sześciu (6) tygodni od otrzymania powiadomienia o zmianach, zmiany te staną się częścią umowy w chwili ich wejścia w życie. Klient zostanie wyraźnie powiadomiony o takim skutku poprzez powiadomienie o zmianach.

13. Pozostałe

(1) Academic Singles ma prawo zlecić osobom trzecim, które są jego usługodawcami i wykonawcami, świadczenie części lub całości zakresu świadczonych usług, pod warunkiem że nie powoduje to jakichkolwiek niekorzyści dla klienta.

(2) Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków ogólnych bądź umowy są lub staną się nieważne ważność pozostałych postanowień pozostaje wiążąca dla stron.

(3) Obowiązującym prawem w stosunkach pomiędzy Klientem i Serwisem Academic Singles jest prawo polskie, z zastrzeżeniem obowiązkowych postanowień Rozporządzenia UE nr 593/2008.

(4) be2 S.à.r.l. nie uczestniczy w unijnym internetowym systemie rozstrzygania sporów (ODR) i nie ma do tego obowiązku: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

(Video) Aplikacje mobilne - kluczowe wymagania prawne.

(5) Właścicielem Serwisu Academic Singles jest spółka be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg.

(6) be2 S.à.r.l. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B 123206.

Videos

1. MERCI - PODEJDŹ POCAŁUJ | Official Video |
(Disco Polo Granie)
2. Discovery Day 2021: Uncertainty mapping of the sedimentary basin architecture of the Olympic Domain
(Energy and Mining SA)
3. DRESS - DISCO | Official Video |
(Disco Polo Granie)
4. Ustawienia w piłce siatkowej
(Volley Zone)
5. Zadanie rekrutacyjne na stanowisko Java Developer!
(Przemek Bykowski)
6. Ciekawostki z Serwisu Gitarowego - czym można popsuć fajnego Les Paula -FOGmishmush
(ksantyp77)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 02/12/2023

Views: 6187

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.